* The Dr. Oz Show е запазена търговска марка на ZoCo 1, LLC, която не е свързана, нито спонсорира и не поддържа продуктите и услугите, предлагани от производителя на препарата . Всички права са запазени.

* Позоваването върху нашите интернет-страници на публикации или услуги, извършвани от трети лица, наименованията на домейни, търговски марки, видове дейности, марки на услуги, лого, производители, или други, не представлява, нито има зе цел да внушава подкрепа, изразена от Фирмата, нейната фирма-майка или дъщерни дружества и филиали, нито от зависими или свързани с нея подразделения.